Month February 2010

SOALAN BUKIT BENDERA Mesyuarat Pertama Penggal ketiga, Parlimen Kedua Belas persidangan parlimen sessi Mac 2010 yang akan bermula pada 15 Mac 2010 (Isnin).

Soalan-soalan Lisan 1. Tuan Liew Chin Tong [Bukit Bendera] minta PERDANA MENTERI menyatakan kos Kajian Majlis Tindakan Ekonomi Kebangsaan (NEAC) “Impact of Foreign Workers on the Malaysian Economy” dibentangkan 29 September 2004 dan adakah cadangan-cadangan terkandung dalamnya ditimbangkan sama sekali dan apa dasar baru yang…

Read MoreSOALAN BUKIT BENDERA Mesyuarat Pertama Penggal ketiga, Parlimen Kedua Belas persidangan parlimen sessi Mac 2010 yang akan bermula pada 15 Mac 2010 (Isnin).