Month June 2010

Tahap kerja yang telah disiapkan untuk Jambatan Kedua Pulau Pinang dan kenapa jumlah kos pembinaan telah dinaikan ke RM 4.5 billion

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT PETANYAAN : LISAN DARPADA : TUAN LIEW CHIN TONG (BUKIT BENDERA) TARIKH : 15 JUN 2010 ( SELASA) SOALAN Tuan Liew Chin Tong ( Bukit Bendera ) minta Perdana Menteri menyatakan tahap kerja yang telah disiapkan untuk Jambatan Kedua Pulau Pinang…

Read MoreTahap kerja yang telah disiapkan untuk Jambatan Kedua Pulau Pinang dan kenapa jumlah kos pembinaan telah dinaikan ke RM 4.5 billion