Soalan: Peruntukkan Untuk Isteri Perdana Menteri dari tahun 2000 hingga 2010.

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAANLlSAN
TARIKH25 NOVEMBER 2010
DARIPADAYB TUAN LlEW CHIN TONG-BUKIT BENDERA

SOALAN
Tuan Liew Chin Tong [ Bukit Bendera ] minta PERDANA MENTERI menyatakan bilangan kakitangan kontrak dan tetap, peruntukan tetap, peruntukan kunjungan luar negeri dan kemudahan lain yang diperuntukkan untuk Isteri Perdana Menteri dari tahun 2000 hingga 2010.

JAWAPAN:

Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, tldak ada kakitangan tetap dan kontrak yang diperuntukkan khusus untuk isteri YAB Perdana Menteri.

Pegawai-pegawai daripada Pejabat YAB Perdana Menteri dari semasa ke sernasa membantu isteri Perdana Menteri dalam menjalankan tugas-tugas rasmi beliau.

Kerajaan tidak menyediakan peruntukan tetap atau peruntukan kunjungan luar negeri tahunan secara khusus kepada Isteri Perdana Menteri.

Walau bagaimanapun, Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237) berkenaan Elaun-Elaun dan Keistimewaan-Keistimewaan bagi Perdana Menteri menyatakan bahawa isteri kepada Perdana Menteri yang mengiringi Perdana Menteri semasa lawatan rasrni atau semasa membuat lawatan rasmi secara bersendirian ke luar nageri atau dalam negeri adalah layak menerima dan menuntut perbelanjaan seperti kelayakan tambang, elaun makan, penginapan, elaun sara hidup dan elaun pakaian panas.

Share this article
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Articles

Rental Housing

This morning, I asked a supplementary question in the Johor State Assembly to the EXCO for Housing and Local Government Dato’ Haji Mohd Jafni bin Md Shukor on the question…
Read More