Mengapa pengesahan Malaysia terhadap Piagam ASEAN tidak melalui proses Parlimen

Daripada: Tuan Liew Chin Tong [Bukit Bendera]
Tarikh: Khamis, 3 Julai 2008
Soalan: Tuan Liew Chin Tong [Bukit Bendera] meminta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan mengapa pengesahan Malaysia terhadap Piagam ASEAN tidak melalui proses Parlimen serta langkah-Iangkah yang akan diambil oleh Malaysia dalam memastikan ASEAN Human Rights Mechanism ditubuhkan secepat mungkin.

https://liewchintong.com/wp-content/uploads/2011/12/3-Jul-2008.pdf

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles