Month September 2012

Perbelanjaan dan Kadar Defisit Sebenar Persekutuan 2008-2012

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT, MALAYSIA DARIPADA: Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG (BUKIT BENDERA) PERTANYAAN: Lisan TARIKH: 25.09.2012 Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG [ BUKIT BENDERA ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah belanjawan dan hasil Kerajaan Persekutuan selepas mengambil kira belanjawan tambahan untuk tahun 2008, 2009,…

Read More