Perbelanjaan dan Kadar Defisit Sebenar Persekutuan 2008-2012

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN
DEWAN RAKYAT, MALAYSIA

DARIPADA: Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG (BUKIT BENDERA)
PERTANYAAN: Lisan
TARIKH: 25.09.2012

Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG [ BUKIT BENDERA ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jumlah belanjawan dan hasil Kerajaan Persekutuan selepas mengambil kira belanjawan tambahan untuk tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan kadar defisit sebenar selepas mengambil kira belanjawan tambahan.

https://liewchintong.com/lctwp/wp-content/uploads/2012/09/Soalan-41-Kewangan-negara.pdf

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles