Pertanyaan Lisan Parlimen 11.7.13 : ETS & MRT & HSR

PERTANYAAN: LISAN

TARIKH: 11 JULAI 2013

NO. SOALAN: 92

 

SOALAN:

 

Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG  [ KLUANG ]  minta  PERDANA  MENTERI

menyatakan anggaran kos pembinaan Projek Landasan Berkembar KTM/Electric Train Service (ETS) Selatan Semenanjung Malaysia; perkembangan terkini dan laporan terperinci Projek MRT dari Johor Bahru-Singapura dan Projek Keretapi Laju Kuala Lumpur-Singapura seperti jumlah kos projek dan stesen-stesen yang bakal dilaluinya.

 

JAWAPAN:

Y.B. PUAN HAJAH NANCY BINTI HAJI SHUKRI. MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat,

1. Anggaran kos pembinaan Projek Landasan Berkembar Elektrik Gemas ke Johor Bahru adalah sebanyak RM7.2 bilion.

2. Sementara itu, projek MRT dari Johor Bahru-Singapura masih berada dalam peringkat penyelesaian kajian daya maju (feasibility study).

3. Bagi projek keretapi berkelajuan tinggi, kajian daya maju (feasibility study) yang merangkumi penilaian terperinci aspek-aspek teknikal dan kejuruteraan, kos, kewangan dan operasi serta manfaat sosio-ekonomi sedang dijalankan dan kini berada di tahap akhir penyediaan laporan.

4. Fakta-fakta keretapi berkelajuan tinggi secara umumnya adalah seperti berikut:

a) Jajaran : ~350km, di sepanjang pantai barat Semenanjung Malaysia dengan 5 stesen pengantara di sepanjang jajaran dan 2 terminus;

b) Operasi: 2 jenis perkhidmatan, iaitu:

(i)        Perkhimatan Ekspres dengan masa perjalanan 90 minit; dan

(ii)      Perkhidmatan Transit dengan masa perjalanan 120 minit.

c) Kelajuan : Purata kelajuan dijangkakan 250km/jam

5. Maklumat lanjut akan disediakan setelah laporan kajian daya maju ini disiapkan.

 

Sekian, terima kasih.

Share this article
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Related Articles

Rental Housing

This morning, I asked a supplementary question in the Johor State Assembly to the EXCO for Housing and Local Government Dato’ Haji Mohd Jafni bin Md Shukor on the question…
Read More