Pertanyaan Bertulis Parlimen NO.267 : Ambulans & Pakar Perubatan

PERTANYAAN: BERTULIS

NO. SOALAN: 267

 

SOALAN:

Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG [ KLUANG ] minta MENTERI KESIHATAN menyatakan:-

a)   bilangan ambulans di setiap hospital Kerajaan di setiap negeri; dan

b)   bilangan pakar perubatan mengikut kepakaran di setiap hospital Kerajaan di setiap negeri.

 

JAWAPAN:

Y.B. DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM

Tuan Yang di-Pertua,

Sehingga Jun 2013, jumlah keseluruhan kenderaan ambulan di semua hospital Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) di seluruh Malaysia adalah 770 buah. Pada tahun 2012 / 2013, sebanyak 300 buah kenderaan ambulan telah dibeli di mana 251 buah telah diagihkan ke seluruh hospital KKM. Dijangkakan sebanyak 100 buah kenderaan ambulan lagi akan diperolehi pada tahun ini.

Jadual 1. Status Bilangan Ambulan Di Hospital KKM Seluruh Malaysia

Click to expand

Screen shot 2013-07-30 at 2.04.21 PM

Screen shot 2013-07-30 at 2.01.45 PM

Screen shot 2013-07-30 at 2.05.01 PM

Screen shot 2013-07-30 at 2.05.24 PM

Muat Turun/Download

Tuan Yang di-Pertua,

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sehingga 31 Mac 2013 terdapat seramai 3,561 orang Pegawai Perubatan Pakar dalam pelbagai bidang kepakaran sedang berkhidmat di fasiliti kesihatan KKM.

Pecahan mengikut bidang kepakaran adalah seperti berikut:-

JUMLAH PEGAWAI PERUBATAN PAKAR MENGIKUT HOSPITAL DAN BIDANG KEPAKARAN SEHINGGA 31 Mac 2013

BILANGAN PEGAWAI PERUBATAN PAKAR DI KKM MENGIKUT KEPAKARAN DI SETIAP HOSPITAL KKM SEHINGGA 31 MAC 2013

Click to expand

Screen shot 2013-07-30 at 12.01.32 PM

JUMLAH PEGAWAI PERUBATAN PAKAR MENGIKUT HOSPITAL DAN BIDANG KEPAKARAN SEHINGGA 31 MAC 2013

Screen shot 2013-07-30 at 3.16.09 PM

Screen shot 2013-07-30 at 3.19.43 PM

Screen shot 2013-07-30 at 3.20.03 PM

Screen shot 2013-07-30 at 3.20.34 PM

Screen shot 2013-07-30 at 3.23.39 PM

Muat Turun/Download

Sekian, terima kasih.

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Harmonising ESG practices

In the 1970s, Milton Friedman talked about the purpose of a corporation. He argued that a corporation had only one purpose — to make profits for its shareholders. For over…
Read More