Pertanyaan Bagi Bukan Lisan Parlimen No.284: Ratio anggota polis kepada populasi

NO. SOALAN: 284

PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI BUKAN JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT

PERTANYAAN          :           BUKAN JAWAB LISAN

DARIPADA                :           TUAN LIEW CHIN TONG (KLUANG)

RUJUKAN                  :           6315

SOALAN:

Tuan Liew Chin Tong [Kluang] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan ratio anggota polis kepada populasi, bilangan anggota polis dalam pencegahan dan siasatan jenayah, jumlah pengambilan berbanding persaraan anggota polis tahunan, dari tahun 2003 hingga 2013.

JAWAPAN:

Nisbah anggota polis dengan penduduk yang ditetapkan oleh INTERPOL ialah seorang anggota polis kepada 250 orang penduduk (1 :250). Walau bagaimanapun nisbah ini adalah hanya sebagai panduan sahaja kerana ia adalah berbeza antara sesuatu tempat dengan tempat yang lain bergantung kepada faktor-faktor yang menyumbang kepada pertambahan penduduk satu kawasan berkenaan seperti pertumbuhan kawasan-kawasan komersial, kilang-kilang, pusat-pusat pengajian awam dan swasta, migrasi penduduk dan sebagainya. Nisbah anggota kepada penduduk di peringkat nasional adalah bersamaan seorang anggota polis kepada dua ratus tujuh puluh dua (1 :272).

 

Namun begitu nisbah polis dengan penduduk tidak lagi menjadi asas pengukuran utama untuk perancangan mewujudkan daerah atau balai-balai baru dan juga pertambahan kepada perjawatan polis.

Statistik perjawatan pegawai polis beruniform bagi tahun 2003 sehingga tahun 2013 adalah seperti berikut:-

 

Bil.

Jabatan

Kekuatan

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Jabatan Siasatan Jenayah

8007

8140

7792

8188

8404

8918

8900

9646

9597

9773

10125

2

Jabatan Siasatan Narkotik

3003

3071

3081

3263

3319

3527

3821

4032

4135

4221

4203

3

Siasatan Jenayah Komersil

717

991

1090

1309

1343

1410

1439

1577

1733

 

 

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Reimagining Domestic Investment

Thank you Malaysia Investment Development Authority (MIDA) and Federation of Malaysian Manufacturers (FMM) for inviting me to address the National Investment Seminar with the theme “Re-energising Domestic Investment”. To re-energise,…
Read More

The New Johor Prosperity

A new world order is emerging as the old one is crumbling. Understanding the context of the new world order, which comes with a new set of considerations, imperatives and…
Read More