Pertanyaan Bertulis Bagi Soalan 285: Penglibatan Pekerja Wanita

DARIPADA:        Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG

SOALAN:

Tuan  Liew  Chin  Tong  [Kluang] minta  MENTERI  SUMBER MANUSIA menyatakan kadar penglibatan pekerja wanita mengikut negeri dan sektor pekerjaan dari tahun 2003 hingga 2013.

PR-1313-T57857

JAWAPAN:

Tuan Yang Di Pertua,

1.      Menurut    statistik    Jabatan    Perangkaan    Malaysia,    kadar penyertaan  wanita  secara  keseluruhannya  adalah  49.5%.  Kadar penyertaan wanita adalah lebih rendah daripada kadar penyertaan lelaki iaitu pada  kadar  80.5%. Kadar penyertaan  wanita  mengikut negeri sepanjang tahun 2003 sehingga 2012 adalah seperti berikut 1:

Jadual 1 : Kadar Penyertaan Wanita Mengikut Negeri (2003- 2012)

051213 pekerja wanita mengikut negeri dan sektor pekerjaan (Jadual 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia (000′)

2.      Berdasarkan   jadual   di   atas   dapat   dilihat   bahawa   hampir kesemua negeri mempunyai kadar penyertaan wanita hampir sekata di mana lingkungan kadar adalah di antara 44%- 53% untuk tahun 2012. Perlis  mencatatkan   kadar  penyertaan  wanita  yang   paling rendah  iaitu  39.3%  dan  Selangor  mencatatkan  kadar  penyertaan wanita yang paling tinggi iaitu 56.7 %.

Tuan Yang Di Pertua,

3.      Mengikut Jabatan   Perangkaan  Malaysia,   bagi  tahun  2012, kadar penglibatan pekerja wanita mengikut sektor pekerjaan  adalah seperti di Jadual 2:

051213 pekerja wanita mengikut negeri dan sektor pekerjaan (Jadual 2)

 

Share this article

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles