Month December 2011

Mengapa pengesahan Malaysia terhadap Piagam ASEAN tidak melalui proses Parlimen

Daripada: Tuan Liew Chin Tong [Bukit Bendera] Tarikh: Khamis, 3 Julai 2008 Soalan: Tuan Liew Chin Tong [Bukit Bendera] meminta MENTERI LUAR NEGERI menyatakan mengapa pengesahan Malaysia terhadap Piagam ASEAN tidak melalui proses Parlimen serta langkah-Iangkah yang akan diambil oleh Malaysia dalam memastikan ASEAN Human…

Read MoreMengapa pengesahan Malaysia terhadap Piagam ASEAN tidak melalui proses Parlimen