Month December 2013

Apakah tugas sebenar Ahli Parlimen?

Seandainya anda menaruh harapan agar parlimen berfungsi untuk meluahkan suara rakyat dengan sepenuhnya, memberi kesan positif sepanjang proses penggubalan dasar, maka dewan perundangan kita sudah tentu mengecewakan anda. Persidangan mesyuarat dewan rakyat tahun ini berakhir pada 5 Disember, dan mesyuarat akan ditangguh sehingga Mac 2014.…

Read More

Pertanyaan Bertulis Bagi Soalan 285: Penglibatan Pekerja Wanita

DARIPADA:        Y.B. TUAN LIEW CHIN TONG SOALAN: Tuan  Liew  Chin  Tong  [Kluang] minta  MENTERI  SUMBER MANUSIA menyatakan kadar penglibatan pekerja wanita mengikut negeri dan sektor pekerjaan dari tahun 2003 hingga 2013. PR-1313-T57857 JAWAPAN: Tuan Yang Di Pertua, 1.      Menurut    statistik    Jabatan    Perangkaan    Malaysia,    kadar penyertaan  wanita…

Read More

Pertanyaan Bagi Bukan Lisan Parlimen No.284: Ratio anggota polis kepada populasi

NO. SOALAN: 284 PEMBERITAHUAN PERTANYAAN BAGI BUKAN JAWAB LISAN DEWAN RAKYAT PERTANYAAN          :           BUKAN JAWAB LISAN DARIPADA                :           TUAN LIEW CHIN TONG (KLUANG) RUJUKAN                  :           6315 SOALAN: Tuan Liew Chin Tong [Kluang] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan ratio anggota polis kepada populasi, bilangan anggota…

Read More